ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ ή αλλιώς ΥΔΕ είναι το έγγραφο που πρέπει να εκδίδεται με βάση τον υπάρχοντα νόμο από ηλεκτρολόγο μετά από
έλεγχο του ακινήτου για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στο οποίο φυσικά έχουν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις
και έχει ελεγχθεί για να επιβεβαιωθεί στην ΔΕΔΔΗΕ ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές για να ρευματοδοτηθεί .

Για την έκδοση ενός έγκυρου πιστοποιητικού ΔΕΗ θα πρέπει να εξεταστούν αν πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
Για την
έκδοση του πιστοποιητικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ηλεκτρολογικός πίνακας κάθε οικίας να διαθέτει ρελέ διαφυγής τάσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου δεν πρέπει να προσπερνάτε σαν ένα επιπλέον τυπικό έγγραφο. Είναι πλέον απαραίτητο να ελέγχεται κατά
πόσο ένα ακίνητο είναι άρτιο ηλεκτρολογικά ή όχι. Ο έλεγχος επικυρώνεται με τα πιστοποιητικά ΔΕΗ.  Αυτό έχει καταστεί αναγκαίο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι νέες κατασκευές ακινήτων είναι
ελάχιστες. Πιο συχνά γίνονται ανακαινίσεις παρά νέες οικοδομές. 

Αυτό, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ακίνητα είναι αρκετά παλιά και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παλιές. Οι υπάρχουσες είναι βασικό να αναβαθμίζονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου λοιπόν, είναι πλέον
απαραίτητο για οποιαδήποτε νέα οικοδομή αλλά και για την αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο και να εκδώσουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ σε κάθε περίπτωση.

 

 

 

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΓΩΓΩ -Πιστοποιητικά ΔΕΗ Πειραιάς

 

Κατάθεση Πιστοποιητικού ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ

 

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, υποβάλλονται μέσω της
διαδικτυακής Εφαρμογής Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ ενώ υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες μέσο του Gov.gr  Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.
Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητη ψηφιακή  υπογραφή πελάτη με κωδικούς Taxisnet ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για την οριστική υποβολή (Υπεύθυνη Δήλωση Gov.gr) με το εξής κείμενο “Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη …….. για την υποχρέωση επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με αρ. παροχής …….. έχω παραλάβει αντίγραφο της ΥΔΕ και των συνοδευτικών της εγγράφων που συντάχθηκαν την …….. και συμφωνώ να υποβληθούν για λογαριασμό μου στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ ” Στη συνέχεια το ψηφιακά υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου θα αναρτηθεί μέσω της Πλατφόρμας Αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ

Μπορείτε να δείτε στην παρακάτω διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ του ΔΕΔΔΗΕ αν έχει λήξει το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654-Β-08-10-2021 για εγκαταστάσεις (ακίνητα) που δεν τροφοδοτούνται (δεν έχουν ρεύμα η έχει γίνει διακοπή από ΔΕΔΔΗΕ) πρέπει να εκδοθούν δύο ΥΔΕ από τις οποίες μια ΥΔΕ στην αρχή για να πάρει ρεύμα το ακίνητο η οποία θα είναι μη οριστικοποιημένη και άλλη μια εντός 45 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης (του ακινήτου) ή όποια θα είναι και η οριστικοποιημένη.

 • Τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή της παροχής (αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού, νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής)
 • Αλλαγή πάροχου
 • Νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο (καινούρια οικοδομή)
 • Ανακαίνιση της οικοδομής
 • Εργοταξιακή παροχή

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη χρειάζεται κάθε:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, κάθε 10 χρόνια .
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά κάθε 5 χρόνια. 
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά , κάθε 2 χρόνια. 
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού , κάθε 2 χρόνια.

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ΔΕΗ και ο επόμενος επανέλεγχος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση τη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος της.

Τα έντυπα που συνοδεύουν την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654-Β-08-10-2021 είναι:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Στοιχεία Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλα Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD384, EΛΟΤ 60364
 • Έντυπο καταγραφής στοιχείων της εγκατάστασης
 • ΕΠΕΔΔΡ έντυπο  περί προαιρετικής εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA
 • Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει
 • Μονογραμμικό(α) εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό(α) πίνακα(ων)

Κλείστε άμεσα ραντεβού με τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Χατζούδη Δημήτριο, ο οποίος θα έρθει στον χώρο σας και θα κάνει τον απαραίτητο έλεγχο και τις απαραίτητες μετρήσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (πίνακας,καλώδια, πρίζες ). Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθούν σφάλματα ή ελλείψεις θα πρέπει πρώτα να προβεί σε διόρθωση αυτών ώστε να προχωρήσει μετά στην έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ. Σε περίπτωση προβλημάτων μπορούμε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες τόσο στην περίπτωση Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όσο και στην περίπτωση Οικιακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Επιλέγοντας την εταιρεία Χατζούδη να εκδώσει το πιστοποιητικό του χώρου σας, επιλέγεται να συνεργαστείτε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο με πολυετή εμπειρία στον χώρο. 
Αναλαμβάνουμε : Την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ , Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 , Ηλεκτρολογικά σχέδια κάτοψης ή ηλεκτρολογικό σκαρίφημα του πίνακα και της εγκατάστασης στο χώρο ,
μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης , Την κατάθεση του πιστοποιητικού στην ΔΕΔΔΗΕ , σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, χωρίς εσείς να χρειαστεί να μπείτε σε καμία ταλαιπωρία.

Γίνεται πραγματικός έλεγχος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης γιατί προέχει η ασφάλεια σας.

Πιστοποιητικά ΔΕΗ Πειραιάς

Η έδρα μας βρίσκεται στον Πειραιά αλλά αναλαμβάνουμε εργασίες  σε ολόκληρη την Αττική. Αν αναζητάτε Πιστοποιητικά ΔΕΗ Πειραιάς τότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού. 

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Για πληροφορίες καλέστε μας στο 6977555479 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.